BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ " 6. MART " HADŽIĆI

Opći podaci

Adresa: ul. 6. mart br. 1,

71240 Hadžići

Telefon: 033 / 420 - 120

Fax: 033 / 420 -120

E-mail:  os6mart@bih.net.ba

"Znanje je vrlina koja ujedinjuje dvije najljepše ljudske osobine: pravednost i moć"