BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ " 6. MART " HADŽIĆI

"Znanje je vrlina koja ujedinjuje dvije najljepše ljudske osobine: pravednost i moć"

Obavještenje za učenike IX razreda

Na osnovu dopisa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obavještavamo učenike IX razreda da dokumentaciju trebaju predati u srednju školu u koju su primljeni od 5. do 7. jula 2017. g. (nakon prvog upisnog roka) odnosno 14. jula 2017. g. (nakon drugog upisnog roka).

Direktor škole:

mr. Muhamed Čović


NOVI ALTERNATIVNI NASTAVNI PREDMET "ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI"

Nastavni predmet Zdravi životni stilovi sastoji se od određenog broja srodnih tema koje predstavljaju cjelinu, uključujući odgoj za mir, odgoj za zdravlje, odgoj za toleranciju i prihvatanje drugog i drugačijeg i druge savremene aspekte odgoja koji će poslužiti usvajanju novih korisnih životnih vještina i navika. Životne vještine su sposobnosti za prilagodljivo i pozitivno ponašanje koje omogućava pojedincima da se efikasno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života.

...vidi više


PRAVILNIK

sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo možete pogledati i preuzeti... ovdje